Aansluiten bij bestaande kaders

 

 

Introductie

 

Leven in harmonie met de natuur, zoals we dat voor ogen hebben, is beleidsmatig mogelijk, alleen niet zo eenvoudig te realiseren omdat draagvlak en creativiteit bij de mensen werkzaam bij de overheid nodig is.

Dat leven in harmonie in de natuur praktisch mogelijk is, behoeft natuurlijk geen verdere uitleg. Dit wordt namelijk al duizenden jaren gedaan.

De uitdaging zit hem vooral in moderne westerse wereld in de combinatie van de separaat geworden bestemmingen zoals, wonen, werken, natuur, landbouw, recreatie, maatschappelijk, bedrijf, agrarisch en dergelijke met ieders hun eigen voorwaarden.

 

Er zijn naar onze mening drie manieren om van start gaan:

1) Via bestaande wet- en regelgeving; een stuk grond met woonbestemming kopen en op een natuurlijke wijze gaan leven;

2) Een pilot opzetten waarbij een natuurlijke leefwijze juridisch wordt mogelijk gemaakt en als praktisch voorbeeld kan dienen;

3) Combinatie van 1 en 2.

 

Toelichting ad2)

Zelfvoorzienend leven brengt een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid met zich mee, waarbij een grote mate van inzet en actieve betrokkenheid vereist is. Dit is dan ook direct het onderscheid tussen de huidige leefwijze in de samenleving en een pilot. Om deze reden is dan ook een beleids- en bestemmingsplanwijzing voor de hand liggend omdat deze leefwijze op zichzelf staand is.

Introductie van enkele kernbegrippen, beschrijvingen van normafwijkingen en innovaties is dan nodig ter onderbouwing, die bovenstaand streven praktisch mogelijk maakt.

 

Kernbegrippen

Nadere uitleg van kernbegrippen lijkt nodig om de “pioniers” denk-, werk- en spreekwijzen te laten aansluiten bij bestaande kaders van beleid en regelgeving. Kernbegrippen waaraan gedacht kan worden zijn:

- ecovoudig bouwen;

- volwaardige leefomgeving;

- leefruimte;

- megabiodiversiteit;

- voedselnatuur;

- en dergelijke.

 

Normafwijkingen

Ook de beschrijvingen van normafwijkingen is nodig ter onderbouwing. Hieronder enkele voorbeelden:

 

Woningwet

- wooncontigent (geen ‘wonen’, maar leven of verblijven);

- het loslaten criteria van de standaard woningbehoefte/leefstandaard.

 

Bouwbesluit

- toepassen kleinere afmetingen/oppervlakten van buiten- en binnenruimten (onder andere 
plafond- en deurhoogten);

- toepassing alternatieve (herbruikbare en/of natuurlijke) bouwmaterialen;

- alternatieve (veiligheids)constructies (stro/hennep-leem bouw, wilg-leem, blokhoutbouw, 
vakwerkbouw, reciproke dak, grasdaken, rietendak, aardeheuvel, hobbithuis, houtskeletbouw, enz;

- afwijking spuivoorziening/isolatie;

- afwijking EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt);

- afwijking inbraakwerendheid;

- geen aansluiting op openbaar gas-, drinkwater- en/of electravoorzieningen, 
toepassen/opwekken van eigen electra-, drinkwater- en/of biogas;

- geen aansluiting op rioolnetwerk, zorgdragen voor eigen waterzuivering (bijv. helofyten);

- afwijken brandveiligheid/brandoverslag/rookmelders;

- afwijking daglichttoetreding;

- afwijking luchtverversing (handmatige ventilatie);

- alternatieve keuken / vuurplaats als kookplaats;

- afwijken bad-/douche-/toiletgelegenheid (bijv. composttoilet);

- afwijking verwarming/warmwatertap;

- afwijkende bijopstallen en nevenruimten: aarde-iglo, aardkelder, aardappelschuur, groente- /fruitkas, vlonders (met kap / openluchtkamer), prieel, pergola, opslag-/werk-/lesruimte, verblijfsruimten voor dieren, enz. 
Wro/Bestemmingplan

- introductie nieuwe bestemming: “volwaardige leefomgeving, een buitengewoon bijzondere leefvorm”;

- toepassing van een multifunctionele bestemming, meervoudig gebruik, een veelzijdige, flexibele gebruiksruimte, een beschrijving op hoofdlijnen over ‘wat’ en ‘hoeveel’, inclusief 
kwaliteitsborging voor natuur en landschap in plaats van in detail over ‘waar’ en ‘hoe’;

- realisatie van: leef- of verblijfruimten; geen woningen zijnde, gemeenschappelijke ruimte/groepsboerderij met woonbestemming;

 

Mogelijke innovaties

Voor de aansluiting bij bestaande kaders van beleid en regelgeving is toelichting op beoogde innovaties nodig ter onderbouwing. Innovaties waaraan gedacht kan worden zijn:

- versterking van natuur en landschap, loslaten van randvoorwaarden in bodem en waterhuishouding die gebaseerd zijn op de optimalisatie van zeldzame flora en fauna, maar juist meer flora en fauna door realisatie “megabiodiversiteit”, door aanleg van vele minilandschappen: (perma)moestuinen, kruidenvelden, mini-akkertjes, wallen, teeltwallen, voedselnatuur, voedselbosjes, hakhout, bloemenweides, bessenstruwelen, overhoeken, steilranden van es en/of pad en dergelijke;

- zoveel mogelijk gebruik maken van de in de natuur aanwezige dieren, die dienstbaar kunnen zijn bij het onderhouden en instand houden van de natuurlijke kringloop. De eventueel in te zetten “huisdieren” passen qua natuurlijke gedrag en voedselbehoefte binnen deze kringloop. Deze dieren (bijvoorbeeld, kippen, eenden, ganzen, geiten, varkens, paard etc.) krijgen bescherming door realisatie van ecovoudige dierverblijven waarin zij vrij in en uit kunnen gaan;

- vergroting natuurlijke bodemvruchtbaarheid (mineralisatie, vitalisatie bodemleven);

- aanbrengen van hellingen en hoogteverschillen voor optimale waterhuishouding, voedselteelt, natuurontwikkeling en dergelijke;

- waterretentie door toenemende humusvorming, door aanplant van vegetatie en door aanleg van greppels, swales, poelen en natuurlijke wadi’s;

- gerichtheid op kleinschalig land-gebaseerd levensonderhoud;

- nieuwe economische dragers;

- bijdrage aan publieke bewustwording: transformatie naar een op een ecologie gebaseerde 
samenleving;

- eenvoudig, ecologisch en ambachtelijk leven en bouwen (ecovoudig), leven in “verblijfsruimten”, natuurlijk passend en weinig zichtbaar tot onzichtbaar in landschap (laagbouw en groenverdekt);

- zelfvoorzienend; zelfredzaam, hernieuwbouw, volhoudbaar;

- grote afname van “ecologische voetafdruk” per individu;

- significante afname van vervuiling tot geen vervuiling;

- groepsruimte naast eigen familie-domeinen;

- gebruikmaking van onder andere: composttoilet, helofytenfilter/rietveld, waterpomp, verdekte wateropslag tanks, vuurplaats als kookplaats, rocketstove, mini-windmolen, zonnepanelen, zonnecollectoren, innovatieve natuurvriendelijke technieken, kleinschalige biogasinstallatie en dergelijke;

- geen onnatuurlijke verhardingen; gebruikmaken van open en/of halfverharding passend in het landschap;

- geen parkeerplaats; wel een in het groen verdekte parkeervoorziening;

- een stalingsarme/-vrije zone; geen gebruikmaking van draadloze hoogfrequente zendapparatuur (basisstations) ter bevordering van zuivere en gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant. Op geruime afstand van zend- en hoogspanningsmasten;

- voorkoming leegloop/krimp buitengebied, aantrekken jonge gezinnen en jongeren;

- harmonieuze, inspirerende en gezonde leefomgeving voor kinderen;

- bevorderen van gastvrijheid, deelname aan gemeenschappelijke activiteiten, burenhulp en dergelijke;

- uitdragen van verkregen kennis op gebied van natuur, zelfredzaamheid door middel van 
lezingen, cursussen, workshops en activiteiten, overgang naar een innovatie maatschappij, waarbij co-creatie, vanuit contact met anderen durven experimenteren (samenwerken) centraal staat;

- onderzoek en educatie, leer-werktraject is samenwerking met onderzoeks- en scholingsinstellingen;

- terugkeer, bescherming, bevordering en toename van streekprodukten en vergeten groenten;

- bijdrage aan de regionale bijzonderheid;

- eigen imkerijen;

- amfitheater;

- micro tentlocaties bezoekers;

- micro natuurbegraafplaats;

- een praktisch voorbeeld en een inspiratiebron.

- bijzonder/uniek gebiedsgebonden pilotproject met nationale en internationale uitstraling.

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved